Biedt Zometa® een overlevingsvoordeel in myeloompatiënten ?

Omwille van de vrees voor kaakbeennecrose gingen de laatste jaren meer en meer stemmen op om de dosis en de totale duur van bisfosfonaten te beperken. Echter, recent toonden Morgan en collega’s aan dat dit misschien niet de meest optimale strategie is. In hun studie met meer dan 1900 myeloompatiënten werden patiënten willekeurig opgedeeld in twee groepen : 1 groep werd behandeld met zoledronaat (Zometa® ) en clodronaat (Bonefos® ). Hoewel overleving niet de primaire vraagstelling van de studie was, bleken patiënten onder Zometa® globaal een betere overleving te tonen dan patiënten onder Bonefos® . Dit was bovendien geassocieerd met minder botproblemen en werd gezien onafhankelijk van het feit of bij diagnose botletsels werden gezien. Om deze redenen, opperen sommige artsen het idee om Zometa® niet alleen gedurende 2 jaren na diagnose te geven (wat in overeenstemming is met de internationale richtlijnen) maar ook een verdere onderhoudsbehandeling (met 3 maandelijks interval) aan de patiënten aan te bieden. Nieuwe studies in dit domein zijn echter noodzakelijk.

Auteurs : Dr. Karel Fostier & Dr. Ann De Becker